1. صفحه نخست
  2. اطلاعات پایه ای

دسته بندی: طرف حسابها

اطلاعات پایه ای
مشتریان  (کد ۱۲۴)

مشتریان (کد ۱۲۴)

در این قسمت می توان اطلاعات کلیه شخصیتهای حقیقی یا حقوقی که با آنها در تعامل مالی هستیم وارد کنیم. (به طور مثال شرکتهای پخش یا داروخانه های همکار که از آنها کالا خرید کرده

اطلاعات پایه ای
فرمت لیست سفارش  (کد ۱۲۳۲)

فرمت لیست سفارش (کد ۱۲۳۲)

شرکت های پخش ------> فرمت لیست سفارش (کد 1232) در این قسمت، لیست سفارشات ثابتی که عموما به یک شرکت پخش داده می شود را می توان تعریف نمود. به این ترتیب که شرکت پخش

اطلاعات پایه ای
شرکتهای پخش  (کد ۱۲۳۱)

شرکتهای پخش (کد ۱۲۳۱)

در این قسمت  نیز می توان اطلاعات همکاران و شرکتهای پخشی که به نوعی با آنها کار می کنیم را داشته باشیم که امکان هر نوع تغییری اعم از افزودن، اصلاح و حدف را دارد.

اطلاعات پایه ای
لیست بیمه ای (کد ۱۲۱۳)

لیست بیمه ای (کد ۱۲۱۳)

جهت تهیه لیست نسخه های ثبت شده در انتهای هر ماه برای هر سازمان بیمه گر لازم است که نتیجه خروجی انواع نسخه های عمومی ، تخصصی و ... یک سازمان بیمه گر در یک

اطلاعات پایه ای
بیمه مکمل (کد ۱۲۱۲)

بیمه مکمل (کد ۱۲۱۲)

در این پنجره در بخش دوم کلیه بیمه های مکمل و همچنین انواع نسخ مربوط به آن نوع بیمه تکمیلی را با همه جزئیات تعریف می کنیم. حال جزئیات مربوط به سازمانها و نسخ را

اطلاعات پایه ای
سازمانهای طرف قرارداد (کد ۱۲۱۱)

سازمانهای طرف قرارداد (کد ۱۲۱۱)

برای تعریف سازمان ها از منوی اطلاعات پایه ای ، سازمان های طرف قرارداد (کد 1211) را انتخاب کنید. حال جزئیات مربوط به سازمانها و نسخ را توضیح می دهیم. با انتخاب این کد پنجره

اطلاعات پایه ای
سازمانها و نسخ (کد ۱۲۱)

سازمانها و نسخ (کد ۱۲۱)

جهت تعریف سازمانهای بیمه گر و انواع نسخه (عمومی ،تخصصی، مامایی، .....)مربوط به هر سازمان، مشخصات مربوط به درصد سهم سازمان، سهمجهت تعریف سازمانهای بیمه گر و انواع نسخه (عمومی ،تخصصی، مامایی، .....)مربوط به هر

اطلاعات پایه ای
تعریف طرف حسابها

تعریف طرف حسابها

به طور کلی می توانیم افراد حقیقی یا حقوقی که از آنها خرید می کنیم یا کالا به آنها می فروشیم را به چند دسته تقسیم نماییم این دسته بندی صرفا جهت سادگی کار و

اطلاعات پایه ای
همکاران  (کد ۱۲۲)

همکاران (کد ۱۲۲)

در این قسمت می توان اطلاعات همکارانی که به نوعی با آنها در ارتباط کاری باشیم را ثبت نموده و  امکان هر نوع تغییری اعم از افزودن، اصلاح و حدف در این بخش وجود دارد.